Programmering

Snabbguider programmering

Quick Guide, Flexlock Invisible 1.0 Mifare
Quick Guide, Flexlock Invisible 1.0 EM
Quick Guide, Flexlock Visible 1.0

Mode-byte

Vid byte av funktioner måste man alltid gå via grundläget.

 1. Om låset inte är i grundläge, återställ till grundläget enligt en av rubrikerna: Återställ låset till grundläget Mode 1 eller Programmering till grundläget med mode-kortet.

 2. Programmera in önskad funktion enligt rubriken Programmering från grundläget Mode 1 till Mode 2, 3, 4 eller 5.

 

Programmering Mifare från grundläget Mode 1 till Mode 2, 3, 4 eller 5

För programmering till en ny funktion (mode) från grundläge behövs programmeringskortet, och Mode-kortet för den funktion som man önskar programmera till.

 1. För programmeringskortet över låset. Jämna toner hörs i 7 sekunder.
 2. För önskat Mode-kort över låset inom 7 sekunder tills dubbel bekräftelseton hörs. 

Observera! Vid grundläge och Mode 2 måste även användare programmeras in, se rubrik Lägg till användare.

 

Programmering EM från grundläget Mode 1 till Mode 2, 3, 4 eller 5

För programmering till en ny funktion (mode) från grundläge behövs programmeringskortet, servicekortet och Mode-kortet för den funktion som man önskar programmera till.

 1. För programmeringskortet över låset. Jämna toner hörs i 7 sekunder.
 2. För önskat Mode-kort över låset inom 7 sekunder tills dubbel bekräftelseton hörs. 
 3. För programmeringskortet över låset igen. Jämna toner hörs i 7 sekunder.
 4. För servicekortet över låset inom 7 sekunder tills en bekräftelseton hörs.

Observera! Vid grundläge och Mode 2 måste även användare programmeras in, se rubrik Lägg till användare.

 

Återställ låset till grundläget Mode 1

För återställning behövs programmeringskortet och servicekortet. Vid återställning raderas alla modes och användare.

 1. Håll programmeringskortet över låset i mer än 10 sekunder. När nollställningston hörs har alla eventuella användare raderats och låset är i grundläget.
 2. Vänta i 10 sekunder, håll sedan programmeringskortet över låset igen. Jämna toner hörs i 7 sekunder.
 3. Håll servicekortet över låset inom 7 sekunder tills en bekräftelseton hörs. Servicekortet är nu inlagt och fungerar som huvudnyckel till låset. 

Låset är nu redo för att lägga till nya användare. (Se rubrik Lägg till användare.)

 

Programmering Mifare till grundläget Mode 1 med Mode-kortet

Lämpligt för företag med många förvaringar.

Vid programmering från Mode 2, 3, 4 eller 5 till grundläge behövs programmeringskortet och det Mode-kort som man programmerar från. (Om låset t ex befinner sig i Mode 5 måste man alltså ha Mode 5-kortet.)

 1. För programmeringskortet över låset. Jämna toner hörs i 7 sekunder.
 2. För Mode-kortet med det Mode som programmeras från över låset inom 7 sekunder tills en bekräftelseton hörs. 

Låset är nu i grundläge och redo att lagra användare (se rubrik Lägg till användare) eller för att programmera in ett nytt Mode. Notera att man alltid måste återvända till grundläget när man byter mellan de olika konfigureringarna.

 

Programmering EM till grundläget Mode 1  med Mode-kortet

Lämpligt för företag med många förvaringar.

Vid programmering från Mode 2, 3, 4 eller 5 till grundläge behövs programmeringskortet, servicekortet och det Mode-kort som man programmerar från. (Om låset t ex befinner sig i Mode 5 måste man alltså ha Mode 5-kortet.)

 1. För programmeringskortet över låset. Jämna toner hörs i 7 sekunder.
 2. För Mode-kortet med det Mode som programmeras från över låset inom 7 sekunder tills en bekräftelseton hörs. 
 3. För programmeringskortet över låset igen Jämna toner hörs i 7 sekunder.
 4. För servicekortet över låset inom 7 sekunder tills bekräftelseton hörs.

Låset är nu i grundläge och redo att lagra användare (se rubrik Lägg till användare) eller för att programmera in ett nytt Mode. Notera att man alltid måste återvända till grundläget när man byter mellan de olika konfigureringarna.

 

Lägg till användare (grundläget Mode 1 och Mode 2)

För att lägga till användare behövs programmeringskortet och de användarkort som ska läggas in. I grundläget och Mode 2 kan flera användare ha gemensam tillgång till samma lås.
Dessa användare programmeras i låset. För Flexlock EM kan upp till 45 användare programmeras in och för Flexlock Mifare upp till 200 användare.

Notera att innan man lägger till det första användarkortet till ett nytt lås så måste servicekortet först vara inlagt.

 1. För programmeringskortet över låset Jämna toner hörs i 7 sekunder.
 2. För användarkortet över låset inom 7 sekunder tills bekräftelseton hörs.
 3. Repetera för önskat antal användare (EM max 45st, Mifare max 200st).

 

Ta bort användare (grundläget Mode 1 och Mode 2)

För att ta bort användare behövs programmeringskortet och de användarkort som ska tas bort.

 1. För programmeringskortet över låset. Jämna toner hörs i 7 sekunder.
 2. För aktuellt användarkort över låset tills raderingston hörs.
 3. För att testa att användarkortet är borttaget, vänta 5 sekunder och håll sedan användarkortet över låset. Är allt korrekt hörs nu en felsignal med 4 snabba toner.

Om man istället vill ta bort samtliga användare som är inlagda i låset, se rubrik Återställ låset till grundläge.

Ljud på/av

Om så önskas kan en bekräftelseton fås vid öppning och stängning. Ljudet vid öppning/stängning är som standard av men går att programmera på. För att programmera ljudet på eller av behövs programmeringskortet och Ljud på/av-kortet.

 1. För programmeringskortet över låset. Jämna toner hörs i 7 sekunder.
 2. För över ljudkortet ”Ljud på/av” inom 7 sek. Vid programmering till ljud på fås en dubbel bekräftelseton. (Vid programmering till ljud av fås ingen ton utan de jämna tonerna tystnar.)

Användare kommer nu att få en bekräftelseton när de öppnar och stänger. För att avaktivera ljudet igen upprepas proceduren ovan.

Ready to use

Ready to use kan programmeras på lås som är i grundläget Mode 1 eller Mode 2. Vid programmering till Ready to use behövs programmeringskortet och Ready to use-kortet.

Observera! Eventuella servicekort som har knutits till låset påverkas inte vid programmering till Ready to use. Servicekortet kommer fortfarande att finnas kvar i låsets minne och kan användas som huvudnyckel.

 1. För programmeringskortet över låset. Jämna toner hörs i 7 sekunder.
 2. För Ready to use-kortet över låset inom 7 sekunder tills en dubbel bekräftelseton hörs.

Upprepa på de lås som ska förberedas med Ready to use.

Pigga om låset (programmera in nytt programmeringskort)

För att pigga om låset behövs ett nytt programmeringskort och aktiveringspinne. Efter ompiggning är låset kvar i samma Mode som tidigare. Det gamla programmeringskortet raderas och det nya kommer istället att gälla.

Observera! Eventuella inprogrammerade användar- och servicekort raderas också.

 1. Vänd på låset och tryck ner aktiveringspinnen i hålet på baksidan. Håll nedtryckt i 1 sekund tills låset börjar ge ifrån sig upprepade pipsignaler som varar 7 sekunder.
 2. Inom de 7 sekunder som låset piper ska det nya programmeringskortet föras över låset. En bekräftelseton ljuder och det nya programmeringskortet är nu inläst.

Skiss på hur du piggar om ditt lås för att programmera in nytt programmeringskort

Skiss på hur du piggar om ditt lås för att programmera in nytt programmeringskort

Lägg till servicekort

Servicekortet fungerar som huvuvdnyckel. För att lägga till ett servicekort till låset behövs programmeringskortet och servicekortet.

 1. För programmeringskortet över låset. Jämna toner hörs i 7 sekunder.
 2. För servicekortet över låset inom 7 sekunder tills en bekräftelseton hörs.

Servicekortet är nu inlagt.